AANBOD

 

 

Opleidingen

Ethiek

Een tweedaagse hands-on opleiding over de praktische toepassing van de 4 grote westerse ethische stromingen.

   2 DAGEN

           PARTICULIEREN

    ORGANISATIES

         ONDERWIJS

Vervolg opleidingen:

     Ethiek in organisaties

OPLEIDING

Ethiek: zin in zinderend zinnigs

Een tweedaagse hands-on opleiding over de praktische toepassing van de 4 grote westerse ethische stromingen.

Je leert dat er ethische theorieën zijn die ons buikgevoel structureren. Je kan de essentie snel aanleren, je taal verrijken met de cruciale concepten, en zo evenwichtiger overwegingen maken.

We leren de achtergrond van enkele concepten, regels en principes uit de grote westerse ethische stromingen, je leert ze herkennen in opiniebijdragen, krantenartikelen en blogs, waarbij je direct herkent welke ethische theorie de bovenhand had. Je leert hoe je dan met de andere theorieën een rijker optiepallet bedenkt, en een betere afweging maakt dan wanneer je slechts ééndimensionaal denkt.

We staan stil bij waarden en normen, en wat emoties er mee vandoen hebben. Je krijgt enkele kapstokken om beter te communiceren over zaken die je rechtvaardigheidsgevoel raken. Je zal beter in staat zijn de dialoog te onderhouden als je weet wat emoties en waarden bindt.

Cruciale begrippen als vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid worden heel concreet hanteerbaar als je er even samen over nadenkt.

Je leert een simpele 4-stappen methode voor een morele afweging. Een concrete oefening in moreel beraad toont hoe je een uitgebreide, weloverwogen afweging maakt rond een zeer concrete ethische kwestie.

En we leggen bondig de link naar de toepassing van dit alles in organisaties.

Geen rocket science, maar een heel praktische aanpak.

Na de opleiding vertrek je met een lijstje van suggesties, ideeën, tools om dit in je organisatie in de praktijk om te zetten. Deelnemers hebben opgemerkt dat het goed is dat je zeker ook nog een halve dag nazorg uittrekt onmiddellijk na de workshop. Zo maak je je actieplan met verse info in je hoofd, en benut je jouw nieuwe vaardigheden optimaal.

 

"Potverdorie, mijn emoties verklikken mijn waarden!"

“Interessante tools om complexe vraagstukken aan te pakken, te bespreken en te communiceren!”

Sebastien Mortier – Fairfin

“De workshop is een aanrader. Ethiek wordt boeiend en op bruikbare wijze aangebracht en geïntegreerd in de praktijk.”

Chris Dirkx

“Provocative, insightful and practical … in the boardroom, in executive committees, in teams, … and in your everyday life dilemmas.”

Chris Burggraeve, Vicomte LLC (USA)

“Als je hersengymnastiek wil doen.”

Lucita Couto Gestal, senior lecturer, De Haagse Hogeschool

“Koen illustreert dat “dé” ethiek niet bestaat maar dat je hem zelf vorm moet geven: daartoe geeft Zinnings handvaten.”

Marc Bontemps

“Het is boeiende materie en Koen brengt het met passie maar nooit hoogdravend. Hij is belezen en heeft het voordeel van zijn jarenlange professionele bagage. Koen is geen ivorentorenfilosoof (met alle respect voor hen 😊) en hij laat ruimte voor eigen inbreng door de cursisten. Het was een aangename kennismaking met ethiek, met een paar praktische tips & tricks, en het smaakt naar meer.”

Catherine Blancquaert, NewB

“Essentiële uiteenzetting beginselen bedrijfsethiek in een workshop van 1 dag. Prima opleiding.”

Jan Herssens

Ethiek in organisaties

Een vervolgopleiding op “Ethiek”: je leert hoe je die kennis toepast om je missie, je beleid, je gedragscodes en de persoonlijke ethische vaardigheden van je team aan te scherpen.

     1 DAG

        PARTICULIEREN

   ORGANISATIES

     ONDERWIJS

Vervolg :

Moreel beraad

Workshops

Advies

Presentaties

OPLEIDING

Ethiek in organisaties

Een vervolgopleiding op “Ethiek”: je leert hoe je die kennis toepast om je missie, je beleid, je gedragscodes en de persoonlijke ethische vaardigheden van je team aan te scherpen.

 Je hebt de tweedaagse opleiding “Ethiek” al achter de rug, op deze derde dag pas je dit toe op organisaties.

We gaan we dieper in op waardenpatronen van bedrijven, en hoe je ze in kaart kan brengen.

Je leert hoe je de missie, de kernwaarden en de visie kan aanscherpen, op basis van enkele van de eerder geleerde ethische concepten. We staan even stil bij de link naar de betekenis-economie.

Daarna gaat het over gedragscodes en charters, wat ze minstens zouden moeten bevatten, de valkuilen, en de externe sector-standaarden en audit-standaarden.

Tussendoor oefenen we een moreel beraad rond een concrete werksituatie.

Vervolgens nemen we beleidsaspecten onder de loupe, personeelsbeleid en marketing, maar ook de organisatiestructuur.

En ten slotte leren we hoe we de individuele ethische vaardigheden van je medewerkers kunnen aanscherpen, zodat je autonomie kan schenken, zelfsturende teams installeren, en toch zeker kan zijn dat de ethische lat hoog genoeg ligt; maar vooral: je medewerkers moeten zelf blijven nadenken, en niet enkel gedragscodes toepassen, want geen enkele gedragscode kan alle situaties vatten die ze in de praktijk zullen tegenkomen.

Dit alles moet je in staat stellen de integriteit van je organisatie een niveau hoger te tillen.

“Heldere introductie in de ethische theorieën die onderliggend zijn aan morele dilemma’s waar alle organisaties vroeg of laat mee te maken krijgen.”

Jochanan Eynikel, business filosoof, ETION

“Koen is een inspirator. Nuttige hulpmiddelen en goede achtergronden die ons weer verder zullen brengen.”

Wim Herman , CEO Sleeplife

Ethiek voor adolescenten

Een korte basisopleiding ethiek, toegespitst op de leefwereld van adolescenten.

    1 HALVE DAG

     ONDERWIJS

Voorafgaand:

Moreel beraad

Vervolg:

Workshops 

OPLEIDING

Ethiek voor adolescenten

Idealiter volgt deze korte opleiding van een halve dag op een moreel beraad dat met dezelfde groep adolescenten (15-22 jaar) doorgegaan is.

Deze opleiding geeft hen een beknopte theoretische achtergrond bij de morele redeneringen die in dat moreel beraad gehouden zijn.

Ze leren een aantal werkbare basisbegrippen uit de grote westerse ethische stromingen, zodat ze in staat zijn hun eerder geuit buikgevoel in de toekomst beter te kunnen verwoorden.

Ze herkennen samen een aantal van die begrippen in actuele standpunten rond maatschappelijke kwesties.

We staan stil bij waarden en normen, en wat emoties er mee vandoen hebben. En ze leren hoe ze emoties recht kunnen doen in hun communicatie zonder bruggen op te blazen.

Ze leren een simpele 4-stappen methode voor een morele afweging.

Geen rocket science, maar een heel praktische aanpak.

 

Moreel beraad

Moreel beraad

Een begeleide gespreksmethode voor een groep van 3 tot 12 deelnemers, over een concrete morele kwestie. In ongeveer twee uur leert een team iets bij over het concreet probleem, maar ook over elkaar.

     2 UUR

        PARTICULIEREN

   ORGANISATIES

     ONDERWIJS

Vervolg :

Opleiding Ethiek

Workshops

Advies

Presentaties

OP MAAT

Moreel beraad

“Een collega vraagt me per mail op voorhand om volgende week niet tussenbeide te komen op een meeting, ik weet niet wat te antwoorden … .”

“Moet ik die klant inlichten over dat risico?”

Een moreel beraad is een gezamenlijk onderzoek rond een dergelijke, heel concrete ethische kwestie. Het kan leiden tot een breed gedragen verrijking van werkafspraken of beleid, of het ontmijnen van moreel gespannen situaties door een betere dialoog. Het duurt ongeveer twee uur, en leert een team iets bij over een concreet probleem, maar ook over elkaar.

Een groep tot 12 mensen wordt begeleid in hun onderzoek naar de beste afweging rond een concrete ethische kwestie uit je organisatie.

De methode kan verschillen naargelang de (emotionele) betrokkenheid van de deelnemers bij de kwestie, het concrete onderwerp van de kwestie (bv een dilemma), of de tijd die je ervoor kan uittrekken. Typisch neemt een moreel beraad anderhalf tot twee uur in beslag.

Je kan een moreel beraad laten vertrekken van een kwestie die één van de deelnemers aanbrengt, of je kan in het begin van de sessie een onderwerp zoeken op basis van de kernwaarden van je organisatie. In dat laatste geval helpt het om je kernwaarden te concretiseren. Maar in elk geval moet het gaan over iets dat bij minstens één van de deelnemers leeft, heel concreet is, en een ethisch aspect heeft.

Een moreel beraad raakt altijd aan het persoonlijk waardenpatroon van elk van de deelnemers. Het is dus nooit vrijblijvend. Een moreel beraad sessie is interessant voor het inzicht in de morele kwestie en het verminderen van de morele stress errond.

Maar het is ook heel nuttig voor het wederzijds begrip in crisisomstandigheden, voor het kweken van eenzelfde taal rond moeilijke kwesties, voor het groepsgevoel, het is een oefening in luisteren en dialoog, kortom, het heeft vele positieve neveneffecten.

In preventiebeleid rond stress zou er altijd plaats moeten zijn voor moreel beraad: net zoals je ergonomiemaatregelen treft om fysieke ongemakken te vermijden, heeft een organisatie moreel beraad nodig ter preventie van morele stress. Het is nuttig om als medewerker te weten dat indien ik voor een dilemma komt te staan of meegemaakt heb, dat ik dan de wijsheid van mijn collega’s kan inroepen om de morele stress errond in de kiem te smoren.

Het structureel aanbieden van moreel beraad is een concrete actie die de ethische cultuur in een organisatie verankert.

Workshops

Workshops

Praktische, interactieve overlegmomenten op maat van een organisatie, bv over hoe je een ethisch beleid in je organisatie vorm geeft.

     2 UUR tot 1 DAG

   ORGANISATIES

     ONDERWIJS

 

Vervolg :

Opleiding ethiek

Opleiding Ethiek in organisaties

Moreel beraad

Advies

Presentaties

OP MAAT

Workshops

Workshops zijn praktische, interactieve overlegmomenten op maat van een organisatie, bv over hoe je een ethisch beleid in je organisatie vorm geeft.

 De inhoud en vorm van een workshop wordt altijd eerst besproken met de opdrachtgever.

Het is in elk geval een praktische, interactieve werkvergadering, specifiek op maat van een organisatie. De werkmethode hangt af van het doel (bewustwording, crisisinterventie, kennisoverdracht, brainstorm, inspiratiemoment, teambuilding, cultuurmeting, …), de deelnemers (aantal, diversiteit, onderlinge verhoudingen, …), de voorkennis en de toegemeten tijd.

De onderwerpen kunnen over alles gaan dat in de opleidingen aan bod komt.

De workshop kan bv gaan over het implementeren van je kernwaarden, over het aanscherpen van je missie, beleid of gedragscodes. Maar bv ook over hoe je een ethisch beleid in je organisatie vorm geeft, en hoe je kiest waar je best mee begint.

De aanleiding kan ook een crisismoment zijn, of het herijken van de bedrijfscultuur bij een fusie. Je kan ook aan de slag gaan met resultaten van een bevraging naar de ethische motivaties binnen je organisatie.

Workshops rond ethiek kunnen ook een onderdeel zijn van het actieplan bij het implementeren van zelfsturende teams.

De mogelijke methoden gaan van een eenvoudige brainstorm, een intervisie in 5 stappen, een world café, een fish bowl, tot een metaplansessie. Een workshop kan uiteindelijk ook de vorm van een moreel beraad aannemen (zie elders).

Als u hier interesse in hebt, kan u contact opnemen via het contactformulier of per mail.

Advies

Advies

Zinnings kan ingeschakeld worden om advies te geven over ethische kwesties in organisaties.

     OP MAAT

   ORGANISATIES

     ONDERWIJS

Vervolg :

Opleidingen

Moreel beraad

Workshops

Presentaties

OP MAAT

Advies

Als u binnen uw organisatie een concrete vraag hebt voor bijstand in een ethische kwestie, dan kan u contact opnemen via het contactformulier of via mail.

Dit kan gaan over beleidskwesties, bewustwordings- of opleidingsprogramma’s, het verrijken van de missie en de visie, het laten leven van gedragscodes, hoe moreel beraad in je stresspreventieplan in te passen, of hoe je de kernwaarden van je organisatie doet leven.

Zinnings kan ook advies verlenen bij organisatie-veranderingen, zoals een fusie, een reorganisatie of een herstructurering. Dan is het vaak nuttig en efficiënt om de bedrijfscultuur en het leiderschap te herijken en aan de slag te gaan met resultaten van een bevraging naar de ethische motivaties binnen je organisatie.

Presentaties

Presentaties

Wil je met iedereen delen hoe zinderend het kan zijn om zinnig bezig te zijn?

Wil je je laten prikkelen over hoe simpel het soms kan zijn om ons moreel buikgevoel te kunnen benoemen?

    OP MAAT

   ORGANISATIES

     ONDERWIJS

Vervolg :

Opleidingen

Moreel beraad

Workshops

Advies

OP MAAT

Presentaties

Zinnings kan ingeschakeld worden om medewerkers of organisaties warm te maken over ethiek via een keynote of een presentatie.

Wil je een bewustmakende goesting-doen-krijgende presentatie, dan kunnen we dat voor u organiseren.

Dat kan gaan over het hele verhaal: waarom ethiek belangrijk maar ook complex is, hoe je het kan leren en het toepassen in organisaties, waarom je er beter onmiddellijk mee start en waarom het loont. Of over één van deze aspecten.

Maar je kan ook een korte intrigerende inspiratietalk krijgen. Zodat iedereen buitengaat met het idee hoe het toch mogelijk is dat hij of zij nooit eerder geweten heeft wat “maximin” betekent.